موسسهٔ آکام رُوان ابرسین
تاسیس: 1400
شماره ثبت: 570780
موسس: شیما مفید

چشم انداز:
ماموریت ما شناسایی و پرورش افراد و گروههای تاثیر گذار است تا با یافتن فصل مشترک آنها و ایجاد بستری برای کشف و استفاده بهینه از استعدادها، منابع و توانمندی‌های بین رشته ای و بین بخشی، در راستای توان افزایی و نیک زیستی (well being)، فرصت رشد ایجاد کند.
ضمن آنکه با تعریف پروژه های اجرایی پایلوت و برنامه های همکاری و همچنین ارزیابی در طول مسیر، پایش و بازبینی نتایج در پایان پروژه جهت اصلاح و توسعه هدف، فعالیت دارد.

شیما مفید

موسس و مدیرعامل دانش آموخته مدیریت منابع انسانی
- تسهیلگر مشارکت‌های اجتماعی
(ویژه راهنمایان اکوتوریسم و پروژه‌های توسعه سمن‌ها)