جزوه دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

جزوه درس استقرار در طبیعت

جزوه درس زبان تخصصی اکوتوریسم

جزوه درس آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران (ژئوتوریسم)

جزوه درس آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

جزوه درس آشنایی با اقوام و عشایر ایران زمین

 جزوه درس آشنایی با پستانداران ایران