برگزاری کارگاه آشنایی با اکوسیستم کویر و بیابان در ایران